Jazda v meste do 1,5 Km – jazda zo stanovištia (neplatí pre objednávku) 2,- €
Jazda do centra a do mestských častí ( Sásová ,Radvaň , Uhlisko , Fončorda , Podlavice ) 3,- €
Jazda nad 6 Km v rámci mesta 4- €
Jazda do obcí (Selce, Nemce, Iliaš, Malachov, Kremnička, Horná Mičiná, Nový svet, Slnečné stráne, Tajov, Šalková) 4,50-€
Jazda do obcí(Badín, Horné Pršany, Rakytovce, Dolná Mičiná, Môlča, Priechod, Harmanec, Vlkanová)
6,50-€
Jazda do obcí(Kováčová, Sliač, Čerín, Čačín, Králiky, Kordíky, Poniky, Podkonice, Baláže, Staré Hory)
9,50-€
Príplatky sa účtujú : Jazda do všetkých obcí pri prejazde mestom nad 6 km a viac, zastávka mimo trasy, domáce zviera, nadrozmerná batožina, pri každej zmene trasy klientom a pri dopravných obmedzeniach
1,-€
Jazda do všetkých obcí pri prejazde mestom nad 6 Km a viac príplatok 1-€
Trasa 1 Km / mimo mesto sa účtuje 0,70 €/Km
Poplatok za znečistenie vozidla 100- €